Warren Buffet

กลยุทธ์ Buffetology @

กลยุทธ์ Buffetology จากหนังสือ “Buffetology” โดย Marry Buffet อดีตลูกสะใภ้ของ Warren Buffet ตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่ของ Value Investor