7 กลยุทธ์การลงทุน

@

  • กลยุทธ์ Leading Stock ของ Jesse Livermore
  • กลยุทธ์ Tripple Screen ของ Dr. Alexander Elder
  • กลยุทธ์ OOPS ของ Larry Williams
  • กลยุทธ์ Buffetology ของ Warren Buffet
  • กลยุทธ์ 10 Baggers ของ Peter Lynch
  • กลยุทธ์ F-Score Value-Growth Model ของ Joseph Piotroski
  • กลยุทธ์ CANSLIM ของ William J. O’Neil